پیامک منطقه ای و BTS

ارسال پیامک به یک موقعیت خاص به دو صورت امکان پذیر می باشد.

روش اول: ارسال به موبایل های حاضر در یک BTS مشخص مخابراتی که صرفا ارسال به کاربران ایرانسل در حال حاضر مقدور می باشد.

روش دوم: ارسال بر اساس کد پستی ثبت شده برای آدرس مالک تلفن همراه که هم برای ایرانسل و هم همراه اول میسر می باشد.

برای ارسال پیامک به BTS می بایست درخواست بصورت کتبی به شرکت ارائه گردد ولی ارسال بر اساس کد پستی از داخل پنل SMS آریانا امکان پذیر می باشد.