info @ arianashargh.com        051 38684107

افتخارات و تقدیر نامه ها

اسپانسر بیش از 4 کنفرانس بین المللی نفت , گاز و پتروشیمی

کارآفرین نمونه استانی در سال 1386

شرکت برتر حوزه IT در مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان رضوی در سال 1386